Hiệp định TTP

Hiệp định TTP PHẦN II – TOÀN VĂN BẢN TÓM TẮT HIỆP ĐỊNH TPP BẰNG TIẾNG VIỆT  16. Chính sách cạnh tranh Hiệp định TTP. Các nước tham gia hiệp định TPP có một mối quan tâm chung trong việc đảm bảo một khuôn khổ cạnh tranh công bằng trong khu vực thông qua các…

Hiệp định TPP

Hiệp định TPP PHẦN I – TOÀN VĂN BẢN TÓM TẮT HIỆP ĐỊNH TPP BẰNG TIẾNG VIỆT Vào ngày 4/10/2015, Bộ trưởng của 12 nước tham gia hiệp định TPP gồm Úc, Brunei Darussalam, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Mỹ, và Việt Nam đã tuyên bố kết thúc đàm phán…