van chuyen da phuong thuc

Vận đơn đường biển

Khái niệm vận đơn đường biển ✨ Khái niệm vận đơn đường biển Vận đơn trong lĩnh vực vận tải biển, khái niệm vận đơn đường biển (bill of lading) thường được viết tắt là B/L, có thể được hiểu như một “phiếu ghi nhận” (bill) của việc “xếp hàng” (loading), đó là chứng từ thể hiện…