Bộ chứng từ trong thanh tóan quốc tế

Bộ chứng từ trong thanh tóan quốc tế và giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu là khâu rất quan trọng trong nghiệp vụ ngọai thương. Bộ chứng từ trong thanh tóan quốc tế chính xác sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian, hạn chế tối đa rủi ro trong xuất nhập khẩu hàng…