Từ 17.10, không cần nộp giấy kiểm dịch thực vật nhập khẩu tại hải quan

You are here: